Lula Japan issue 2

Spring ⁄ Summer 2015

〈CONTRIBUTORS〉
AKII, Alba Yruela, Anni Leppälä, Aya Tanizaki, Azumi Hasegawa, Carolina Iriarte, Chus Anton, Clara Midori López,
Coco Capitán, Damon Heath, Hiroko Ishikawa, India Salvör Menuez, IRA, IRIARTE_IRIARTE, Jonahid Miah, Jonas Unger,
Jose Sequi, Kota Suizu, Ksenia Galina, Kyodo Seisakusha, Mana Yamamoto, Marie Zucker, Mitsuo Okamoto, Nobuko Maekawa,
Kiyodo Odo, Osamu Yokonami, Roberta Ridolfi, Ruben Marmol, Sara Navarro Sasa Stucin, Sergio Esche, Shama Sahza Yasin,
Shinpo Kimura, Takeo Suzuki, Tomoko Iijima, Wai Lin Tse, Yoshie Kubota

Contact

ご相談・お問い合わせはこちら。
contact@lulamag.jp